Polityka prywatności RODO

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) – przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora Danych:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest My 1st Place Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126361, zidentyfikowaną dla celów podatkowych pod numerem NIP 967-101-71- 56, oraz dla celów statystycznych pod numerem REGON: 092337162, kapitał zakładowy 1.000.000,00 zł.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: rezerwacje@my1stplace.pl, telefonicznie pod nr: 797 310 410 albo pisemnie na wskazany powyżej adres.

II. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami prawnymi wszczególności zaś zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Przetwarzamy dane, które udostępnili nam Państwo różnymi kanałami komunikacji w tym pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Dane mogły nam zostać przekazane w różnych sytuacjach np. w ramach naszej współpracy w toku zawarcia lub realizacji umów lub uchwał organów wspólnot mieszkaniowych, dotyczących świadczonych przez nas usług lub dostaw, w tym umów deweloperskich, przedwstępnych, ustanowienia odrębnej własności lokalu, dotyczących sprzedaży lub najmu nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i in.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu nawiązania współpracy, zawarcia i wykonywania umowy dotyczącej świadczenia oferowanych przez nas usług lub dostaw (w tym deweloperskich, przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości, ustanowienia odrębnej własności lokalu, umów najmu, zarządzania nieruchomościami) udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane do nas pytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji w tym zakresie, marketingu bezpośredniego (w tym usług typu newsletter) i kontaktu w sprawie innych informacji i usług, a także wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

W związku z realizacją świadczonych przez nas usług oraz związanymi z tym obowiązkami prawnymi będziemy przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, imiona rodziców, numer PESEL lub NIP (o ile zostały przez Państwa podane), adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego oraz dane przekazane nam w związku z prośbą o kontakt lub udzielenie informacji.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Wdrożone przez nas procedury wewnętrzne gwarantują, że zbierane dane są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów dla których dane te są przetwarzane;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

IV. POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy (w celu i zakresie dopuszczalnym przez podstawę prawną przetwarzania ich przez w/w podmioty, w szczególności- wyznaczonym Państwa zgodą, której im udzieliliście) lub od podmiotów dokonujących ich zbierania w ramach usług świadczonych na naszą rzecz (pośrednicy nieruchomości, portale internetowe oferujące nieruchomości do sprzedaży lub na wynajem, portale internetowe oferujące usługi wynajmu apartamentów itp. – o ile Państwa zgoda na przetwarzanie danych została odebrana a dane przekazane za ich pośrednictwem) lub z powszechnie dostępnych źródeł i rejestrów.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe możemy przekazać podmiotom współpracującym z Nami, w celu prawidłowego wykonania łączącej nas z Państwem Umowy oraz powiązanych z jej realizacją usług dodatkowych. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Nami na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to np. podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową (np. biuro księgowe), usługi pocztowe i kurierskie, usługi informatyczne, marketingowe- o ile obejmuje to udzielona przez Państwa zgoda, telekomunikacyjne, a także podmioty, dokonujące ich zbierania wramach usług świadczonych na naszą rzecz (pośrednicy nieruchomości, portale internetowe oferujące nieruchomości do sprzedaży lub na wynajem, portale internetowe oferujące usługi wynajmu apartamentów – na zasadach określonych w pkt. IV). Ponadto Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom, których udział zgodnie z przepisami prawa jest niezbędny do nawiązania współpracy i zawarcia umowy (np. notariusze).

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej lub do wycofania zgody. Po wygaśnięciu Umowy będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla realizacji ewentualnych roszczeń (a wynikający zwłaszcza z terminów przedawnienia określonych w Ordynacji podatkowej oraz Kodeksie Cywilnym) lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego i rachunkowości. W przypadku danych wykorzystywanych do celów marketingowych będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody.

VII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

Państwa dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium EOG, podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony danych, w szczególności poprzez:

  • stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską;
  • lub transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

VIII. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

W zakresie i na zasadach określonych w RODO przysługuje Państwu prawa do: dostępu do danych, w tym prawo uzyskania ich kopii; żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia ich do innego administratora.
Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić nam wykonywanie umowy, którą z Państwem zawarliśmy lub przekazanie informacji na temat oferowanych przez nas usług.

Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email lub listownie na adres wskazane powyżej.

Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że używamy cookies i podobnych technologii. Korzystając z serwisu zgadzasz się na umieszczanie przez nas plików cookies na Twoim urządzeniu.
Akceptuję